tuyên chọn lựa kỷ các giống hgaf đã chơi từ bên mỹ về những em gà tre hay cực kỳ..và những giống gà mới chua ai biêt tên tới..nhưng acsc bổn ban đấu trường lớn và tập trung sản xuát ra những giống gà chơi không sánh kip..